top of page

Metro Station Preobrazhenskaya Square Reconstruction

Company: Natal

Architect: Vladimir Belskiy 

Location: Preobrazhenskaya Poshadj, Moscow 

Project: 2004

bottom of page